Založ si blog

Židovská komunita v košickej Barci

 

 

            Pred 150 rokmi v Barci  pri Košiciach žila početná židovská komunita, ktorá pri sčítaní obyvateľstva v roku 1857 predstavovala až 15,3 % na vtedajšom celkovom počte 950 obyvateľov Barce.

 

Aj Schematizmus venerabilis cleri dioecesis Cassoviensis 1839 uvádza na strane 104, že v Barci v roku 1838 bolo 972 obyvateľov, z toho 644 bolo katolíkov a 147 židov.

Z náboženského hľadiska išlo po príslušníkoch rímsko-katolíckeho náboženstva o druhú najsilnejšiu  náboženskú komunitu v Barci.

Židovskú náboženskú obec v Barci založili v druhej polovici 18.storočia nášho letopočtu. Náboženská obec v Barci patrila spočiatku k rabinátu v Seni. Najstaršia matrika židovskej náboženskej obce Seňa sa však stratila.

V Barci mala židovská náboženská obec 2 cintoríny a synagógu, ktorá je úplne zbúraná. Podľa  územného plánu Barce z roku 1847 ešte synagóga v Barci neexistovala, ale podľa údajov z prvého vojenského mapovania Barce v roku 1853 a z výsledkov sčítania ľudu v roku 1857 už stála na niekdajšom pozemku Andreja Stankaya na terajšej Abovskej ulici naproti Zichyho kaštieľa pred odbočujúcou cestou na Boľarov.

 

Základy synagógy mali rozmery  8 x 13 m . Bola to budova bez architektonických zvláštnosti, v ktorej bolo miesto pre 30 – 40 osôb. Po dlhšom výskume sa mi podarilo prostredníctvom p. Vincenta Vargu získať zatiaľ jedinú fotografiu tejto stavby, ktorá je v prílohe na začiatku.

Stará  mapka Barce z prvého vojenského mapovania, na ktorej sú zobrazené všetky 3 barčianske kaštiele a tiež aj kostoly rímsko – katolíckej farnosti, reformovanej evanjelickej cirkvi i synagógy židovskej náboženskej obce v Barci

dokumentuje tiež tu komentovaný stav.

 

Po viac ako 100 rokoch existencie barčianskej synagógy, bola táto budova, hlavne po 2. svetovej vojne, vo veľmi schátralom stave odpredaná  československému štátu a neskôr asanovaná. Na tomto mieste bola postavená telekomunikačná budova pre letisko.( stavba súpisné číslo 94 na parcele č.1064  v súčasnosti po viacerých zmenách  vlastníkov je teraz vo vlastníctve súkromných osôb) .

 

Starší židovský cintorín sa nachádzal na severnom konci obce Barca na súčasnom rázcestí ulíc Teplého a Svetlej. Mal tvar lichobežníka. Starší cintorín nemá už ani jeden náhrobný kameň a predpokladá sa, že  náhrobné kamene boli premiestnené na novší židovský cintorín. Jeden premiestnený kameň bol dokonca až z roku 1787.

 

Časť z tohto cintorína odpredala Židovská náboženská  obec v Košiciach  súkromnej rodine na rozšírenie ich stavebného pozemku, kde stojí aj ich  rodinný dom. V tejto časti, vedľa židovského cintorína ,  smerom ku Begányiho mlynu boli objavené aj archeologické nálezy archeológom amatérom mjr. Jaroslavom Teplým, ktoré preslávili Barcu ako svetoznámu archeologickú lokalitu s osídlením paleolitickým a neolitickým.

 

Novší židovský cintorín sa rozprestieral na juhozápad od obce vo vzdialenosti asi 2,5 km od bývalej synagógy, značne vzdialený od ľudských obydlí a to v chotári Dlhé zeme, asi 800 m od hospodárskeho dvora  resp. od  tam osadeného kríža smerom ku letisku resp. k Šebastovciam v nadmorskej výške 226,5 metrov a  mal rozmery 55 x 33 m.

V roku 1991 na tomto cintoríne sa ešte nachádzalo asi 7 náhrobných kameňov. Nápisy na hroboch boli v hebrejskej a maďarskej reči. U nových kameňov prevládal sivý mramor a staršie boli zhotovené z tmavého pieskovca. Na novších kameňoch  bola vyrytá značka košického kamenára E. Goldmanna.

 

Pri mojom výskume  už som po tomto cintoríne nenašiel žiadnej stopy, okrem jedného náhrobného kameňa z ružového mramoru, ktorý bol uschovaný na Hečkovej ulici v Barci u p. Vincenta Vargu .Tento náhrobný kameň je popísaný výlučne hebrejsky, preto bude potrebné ešte preskúmať o koho a z akého obdobia ide. Nálezcom tohto kameňa je p. Vincent Varga v lokalite bývalej bane na piesok  pri Čapaši.

V lokalite Čapaš bola zachovaná asi 200 metrov dlhá ryha od jamy na piesok až smerom ku kovovému krížu. Ide pravdepodobne o bývalý potôčik, ktorý po výstavbe letiska v Barci zanikol. Letecký záber z lokality Dlhé pole smerom

k Čapašu tento fakt potvrdzuje bývalý potôčik  zarasteným krovím.

 

Na medzi pri poľovníckom posede smerom ku Šebastovciam sa vraj nachádza tiež jeden náhrobný kameň zo židovského cintorína.

 

 

V okolí bývalej bane na piesok pri Čapaši možno nájsť ešte aj ďalšie zvyšky kameňov, u ktorých možno predpokladať, že tiež pochádzali z novšieho židovského cintorína v Barci. Pravdepodobne z likvidácie židovského cintorína.

 

Na takzvanom virtuálnom cintoríne www.cemetery.sk  je na židovskom cintoríne   v Barci uvedený len jeden záznam a to , že 23. apríla 1886 vo veku 72 rokov bol pochovaný krčmár Izák Klein , ktorý sa narodil v obci Grajciar a bol ženatý s Léni Neuländerovou.

 

V roku 1796 sa v Barci narodil Jozef Adler. Pôsobil ako predseda Židovskej náboženskej obce v Rozhanovciach. Ako zlatník prevádzkoval v Košiciach po roku 1850 obchod s klenotmi. Bol členom Mestského zastupiteľstva v Košiciach ako virilista, t.j. na základe majetku resp. výšky daní, ktorými prispieval do mestskej kasy. Okrem toho bol aj funkcionárom židovskej náboženskej obce v Košiciach. Prispieval na viaceré dobročinné a verejné podujatia v Košiciach. Daroval aj pozemok na výstavbu košickej synagógy. Pochovaný je na starom židovskom cintoríne v Košiciach na Tatranskej ulici.

 

Revolučných bojov v roku 1848 sa zúčastnil ako honvéd aj dobrovoľník Abrahám Grünwald, ktorý sa narodil v Barci v roku 1826.

 

Obec Barca sa rozprestierala v bezprostrednej blízkosti mesta Košíc. Židia z Rozhanoviec a zo Sene si netrúfali bližšie usadzovať ku Košiciam, známych svojim antisemitizmom a len neskoršie sa nasťahovali do Barce susediacej s mestom. Bolo to pre nich výhodné. Nemuseli z veľkej vzdialenosti dopravovať tovar a je pravdepodobné, že kresťania z Košíc mohli ľahšie a častejšie od židov v Barci nakupovať tovar alebo získavať pôžičky.

 

V župnom archíve v Košiciach sa nachádzajú aj súpisy židov v Barci. V roku 1817 sú zapísaní Majer Czinner, Jacob Bem, Sam Bernat, Naoh Engel, Jacob Rasz, Simon Zajaz, Abraham Zissauer.

 

V roku 1821 ide o týchto predstaviteľov židovských rodín v Barci :  Iczik Pipkos, Sam Vinkman, Nathan Engel, Josef Rotenburg, Mayer Czinner, Jacob Beem, Samuel Weiss, Josef Szalzman, Josef Samuel, Hecsko Gutman, Mich Princz, Jacob  Abraham, Jacob  Schwarz, Simon Hirsch.

 

V roku 1822 boli zapísaní títo predstavitelia židovských rodín v Barci : Majer Cinner, Jacob Bem, Sam Bernat, Nast  Engel, Jacob Rasz, Mich Prinz, Jos Samuel, Isak Tirhan, Simon Hersko, Jos Rezsnyik, Lauf Deszpert.

 

V roku 1823 ide o nasledovných predstaviteľov židovských rodín v Barci : Majer Czinner, Jacob Böm, Samuel Bernat, Nathan Engel, Hecsko Gutman, Jacob Pipkas, Josef Samuel, Isac Pipkas, Samuel Veszman, Hecko Isac, Joseph Rosenberg.

 

V roku 1824 boli v župnom archíve zapísaní : Majer Cinner, Jacob Böm, Samuel Bernat, Nathan Engel, Hersko Gutman, Jacob Pipkas, Gas Lesberg, Abraham Spitz, Hersko Ivann, Jos Rozenberg, Mojse Stessmiger.

 

V roku 1825  ide nasledovné mená : Mayer Czinner, Jacobus Böhm, Samuel Bernáth, Nathan Engel, Hersko Gutman, Jacobus Pipkar, Jozephus Leszner, Abraham Spitz, Hersko Svarts Senior, Josephus Rozenberg, Michael Salczman, David Vau,  Hersko Schvartz junior, Abraham Schwartz, Judeus Volf, Elias Garbar.

 

V roku 1827 boli zapísaní : Jacobus Pipkar, Josephus Leszner, Abrah Spitz, Moyzes Engelender, Filipus Spitz, Jun : Hersko Svartz, Sen : Hersko Svartz, Farkas  Wolf, Abrah: Flamenbau, Abrah : Schwartz, Jacobus Brekats, Isacus Leczte, Zelig Ugor, Mayer Czinner, Jacobus Böhm, Samuel Bernath, Natah Engel, Hersko Guttman.

 

V roku 1831 išlo o tieto mená : Majer Czinner, Jacob Böm, Jacob Reisz, Natan Engel, Abrah : Flaumenbaum, Josephus Deszpert, David Lang.

 

V roku 1841 boli zapísaní v župnom archíve : Czinner Abrah, Desberg Josef, Re-  povski Pál, Rozenshal Jak, Leszter Isak, Spitz Daniel, Kuvik Stefko, Bondzas Abraham, Pipkar Jakab, Engelender Mares, Fiskus Weisz Jakab, Veis Samuel, Mann Zelig, Pinkest Samuel, Klein Jakab, Spiegel Mayer, Kalafoni Stein, Azik Veces,Farkas Jozef, Mann Jozef.

 

V roku 1844 je už zapísaných 28 rodín s celkovým počtom 132 osôb. Zapísaní boli títo predstavitelia rodín : Czinner Abraham, Deszberg Jozef, Reszovski Pál, Weinberger David, Gusenberg Jacab, Bondsar Pinkesz, Weisz Jacab, Man Zelig, Weisz David,  Klein Jacab, Spiegel Majer, Deszberg Laizer, Man Jozef, Czinner Izsak, Roth Iczik, Salzer Izrael, Grosz Jacab, Salamon Izrael, Asztalos Zsidó,  Izsák Róth, Engländer Mozses, Waldmann Farkas, Spitzer Daniel, Slezinger Iczik,  Salamon Zsidó,  Morsko Róth,  Blumenberg Jakub a Roth Josef.

 

V roku 1848 boli v Oblastnom štátnom archíve, vo fonde Abovskej župy zapísaní v obci Barca : Rézi Klein, Betta Dirberg, Sára Szepsenbaum, Mártha Czinner, Eduard Czinner, Salamon Czinner, Mózes Czinner, Samuel Czinner, Leo Czinner, Sára Czinner, Mozes Veis, Mária Veis, Samuel Veis, Sára Rauch, Léba Resovski, Bertalan Klein, Lazar Klein, Aron Klein, Rosalin Klein, Rosa Klein, Riga Klein, Amalia Klein, Fajger Czinner, Pepi Veisz, Judith Dezberg, Líza Dezberg, Sari Dezberg, Bernath Dezberg a Samuel Dezberg.

 

Podľa uznesenia uhorského parlamentu z roku 1840 bol aj  mestský magistrát Košíc povinný dať povolenie na usadenie aj židovským občanom. Židovské rodiny v Barci, ktoré vo väčšine mali veľa detí sa postupne začali sťahovať do Košíc. Popri árendátoroch bolo medzi nimi pomerne veľa robotníkov, a tiež aj obchodníkov a remeselníkov.

 

Novým javom v hospodárskych dejinách Barce v roku 1857 bolo, že značnú časť majetku Bárczayovcov obhospodarovali židovskí árendátori ako : Majer Spiegel, Emanuel Klein, Leopold Klein, Jakub Weisz, Jakub Freiberger a Daniel Spitzer. Árendátori nemali svoje kaštiele, ale rozsiahle majere s príslušnými hospodárskymi stavbami i s domami pre sluhov a tzv. komenciášov.

 

V štátnom oblastnom archíve v Košiciach sú zachované aj dokumenty zo sčítania ľudu v Barci k 31. októbru 1857. Zo židovských obyvateľov Barce sú tam uvedení : statkár Emanuel Klein s manželkou Rebekou, synmi Samuelom, Hermannom, Jozefom a dcérou Jozefou, Knobel Mokis remeselník, s manželkou Annou, synom Alojzom, dcérami Júliou, Esterou, Katarínou, Mindľou a nevlastným synovcom – sluhom  Adolfom Kleinom.

 

Statkár Majer Spiegel, s manželkou Katarínou, synom Jonasom a dcérami Franciskou, Antóniou, Jozefou a Júliou, rentier Markus Roth s manželkou Franciskou, synmi Heinrichom, Jakubom, Maximiliánom a dcérou Barborou, statkár Leopold Klein s manželkou Katarínou, bratom Hermannom, synom Alexandrom a dcérou Franciskou, statkár Jakub Freiberger, s manželkou Teréziou, synmi Samuelom a Bartolomejom, dcérou Franciskou a otcom Samuelom.

 

Statkár Jakub Weisz s manželkou Barborou, dcérou Máriou, synom Móricom, nevestou Rebekou a nevlastným synom Israelom Kleinom, nádenník Ján Rosenzweig so synom Bernardom a dcérou Annou, Daniel Spiezer.

 

Nádenník  Jakub Klein s manželkou Sali, synmi Bartolomejom, Ľudovítom, Adolfom, Móricom a dcérami Katarínou, Rozáliou, Julianou a Máriou, nádenník Isak Fridman s manželkou Juditou a dcérami Máriou, Rosaliou a Helenou.

 

Statkár Daniel Spitzer s manželkou Annou, synmi Žigmundom, Albertom, Jozefom, dcérami Amáliou, Františkou, Barborou, Rosaliou, Helenou, Reginou, Otíliou a sluhom Sali Seimannom, Ignác Schwarcz s manželkou Annou, nádenníčka Sára Lorberbaum so synmi Jakubom, Sinkmanom, Zalmanom, Šalamonom a dcérou Máriou.

 

Nádenník Mojzes Slezinger s manželkou Jolanou a synmi Michalom, Markusom a Jozefom, Samuel Tajtelbaum s manželkou Barborou, synmi Bernardom a Jozefom a dcérami Helenou, Annou, Františkou, Sali a Katarínou.

 

Rentierka Jolana Rosenberg s dcérami Františkou, Barborou, Máriou a Helenou, Isak  Slesinger s manželkou Esterou, synmi  Alexandrom a Samuelom, dcérou Simou a nevlastným synom Emanuelom Adlerom, Áron Klein s manželkou Reginou, synmi Hermanom, Markusom, Jacobom a dcérami Helenou a Libou, Jozef Mann, Jozef Leider Ungar  s manželkou Cecíliou, synmi Dávidom a Henrichom, nevlastným synom Jonasom Mannom,

 

Nádenník Mojžiš Mann, Hermann Mann, Zelig Mann, Herman Scheffer s manželkou Annou, synom Faskom, dcérou Máriou a slúžkou Annou Bergmann, Hermann Klein s manželkou Františkou, synom Dávidom a dcérou Esterou a slúžkami Petronelou Pirley a Annou Girou.

 

Pod číslom domu 121 bola evidovaná Židovská synagóga.

 

Barčianski židia sa  v decembri 1938 prihlásili k maďarskej národnosti. Medzi sebou sa väčšinou rozprávali jidiš. S domácim obyvateľstvom sa snažili vychádzať vždy harmonicky tak po stránke osobnej, ako aj hospodárskej. Väčšinou to boli obchodníci ako Moldovan, Ganz, Neuman, resp. živnostníci ako Herškovič, Moškovič, Schön , ale aj árendátori tunajších veľkostatkov ako Lefkovič, Klein, Janovitz, Nógrady a Kovács, z ktorých niektorí sa stali aj majiteľmi árendovaných pozemkov.

 

20.januára 1942 boli za asistencie maďarských žandárov s povolením jedného kufríka osobných vecí odvlečení do pracovných táborov. Ostatné veci neveľkého rozsahu, ako periny, deky, oblečenie si mohli uložiť do osobitných miestnosti na notárskom úrade, aby si ich po návrate z pracovných táborov mohli vyzdvihnúť.

 

Obvodný notársky úrad v Barci bol zriadený 1.3. 1939.  Notársky úrad sídlil v tzv. „ kušnierkinom dome „ na Ortáši. K barčianskemu notariátu bola priradená  29.3. 1939 aj obec Šebastovce. Barčianskym hlavným notárom bol vtedy Imrich Molnár, pôvodom z Milhosti, podnotárom Pavol Négyesi z maďarskej obce Onga a duirnistom Ján Braitner z Košíc. Od roku 1940 pôsobil na notárskom úrade ako pisár  aj barčan Ján Oceják, pôvodom z Vyšného Lánca a tiež aj ďalší barčania.

 1. marca 1944 obsadili nemecké vojská celé Maďarsko a začala sa deportácia židov.

Židia z celej Turniansko-abovskej župy v počte asi 4 tisíc, medzi nimi aj z Barce boli deportovaní do Košíc, kde s ďalšími 13,5 tisíc košickými židmi boli v 4 transportoch odvlečení do koncentračných táborov. Pred deportáciou v roku 1944 žilo v Barci 8 židovských rodín.

 

Niektorým sa podarilo ukrývať v ilegalite. Barčiansky notariát predtým ešte vykonal proti nim všetky administratívne opatrenia podľa príkazov okresných a župných úradov, ako zhabanie rádioprijímačov, motorových vozidiel, nútenie  k noseniu žltých hviezd, odňatie živnostenských listov a podobne.

 

V roku 1995 navštívil Barcu potomok barčianskych židov p. Tibor Moškovič , starší syn mäsiara Moškoviča , ktorý mal v roku 1942 asi 17 rokov a tesne pred odvlečením ušiel do Budapešti a tak sa zachránil. Po vojne sa presťahoval najprv do Palestíny a neskôr do  Nemecka.

V rámci reštitúcií nadobudli  pozemky v pripravovanom priemyselnom parku Košice – Pereš letisko aj dedičia p. Dávida Janovicza zo Švajčiarska, ktoré následne  v závere roku 2006 odpredali na výstavbu nového závodu  nachádzajúceho sa v blízkosti výpravnej budovy letiska. Pán Dávid Janovitz ( vyše 90 ročný ) ešte v roku 1992 sa cez miestny úrad v Barci informoval o reštitúcií svojich pozemkov v Barci. To nasvedčuje skutočnosť o ďalšom zachránenom židovi z Barce. Pán Dávid Janovicz bol okrem iného  aj členom košickej slobodomurárskej lóže Resurrexit  / Zmŕtvychvstanie /.

 

Na základe môjho  predchádzajúceho blogu sa mi ozval z Košíc p. Csaba Kende a poskytol mi fotografiu rodiny Moldovanovcov pred ich obchodom v Košiciach pred 2. svetovou vojnou. Zo 14 člennej rodiny sa zachránil po 2. svetovej vojne len jeden, ktorý sa odsťahoval do Izraela.                                                    

           

      Určitú tajuplnosť ešte v súčasnosti  predstavuje aj skutočnosť, že v Barci sa podľa štatistického šetrenia k židovskému pôvodu už nik nehlási. V domove dôchodcov v Barci, ktorý teraz pracuje pod názvom Via Lux možno predpokladať existenciu aj takýchto obyvateľov. Ale tiež aj medzi podnikateľmi a prisťahovalcami do Barce, ktorých počet  bude  s ďalším rozvojom i cez predaj nehnuteľností od pôvodných vlastníkov  pribúdať resp. medzi konvertitmi.

 

     

 

 

              

Bývalú synagógu v Barci pripomína dnes už len pamätná tabuľa naproti.

 

                           

Použité zdroje :

 

 

 • Michal Potemra : Kapitoly k dejinám Barce, 1999
 • František Krištof : Barca, mestská časť Košíc, história a súčasnosť , 2002
 • Michal Potemra : In memoriam Imrich Sedlák 1916-1998, v rámci kultúrnych dejín Barce 1919 – 1945, 1998
 • Štefan Kolivoško a kolektív : Slovník židovských osobností Košíc a okolia, 2001
 • Mária Mihóková : Slovník košických osobnosti 1848 – 1918, 1995
 • Eugen Bárkány , Ľudovít Dojč : Židovské náboženské obce na Slovensku, 1991
 • Kornélia Csalová, Ján Tancsák : História košických židov, 2001
 • Peter Salner a kolektív : Židovská identita včera, dnes a zajtra, 1995
 • Oblastný štátny archív Košice : Súpis židovského obyvateľstva okresu Košice
 • Virtuálne cintoríny Slovenska, www.cemetery.sk
 • Maroc Borsky : Synagogue architecture in Slovakia
 • Zo spomienok pána Vincenta Vargu – Barčiansky súčasník č.2/2002
 • Stanislav Motl : Kam zmizel zlatý poklad republiky, Vydalo nakladatelství Rybka Publishers, Praha 2007
 • Milan S. Ďurica : Židia zo Slovenska v dejinách kultúry a vedy, 2008
 • Milan S. Ďurica : Slobodní murári včera a dnes, 2007
 • Martin Javor : Slobodomurárske Košice, Dejiny slobodomurárskeho hnutia v Košiciach, 2010
 • Andrea Coddington : Židovka, Vydalo vydavateľstvo Ikar, a.s., Bratislava v roku 2010
 • Edurad Nižňanský : Nacizmus,holokaust,slovenský štát, Vydal Kalligram, spol. s r.o. Bratislava, 2010
 • Neal Bascomb : Lov na Eichmanna, Vydalo MilaniumM Dunajská Lužná, 2010
 • Tom Segev : Simon Wiesenthal, Vydalo ZMAN Publishing , 2011
 • Ladislav Falat : Židovská komunita v Barci – Denník Korzár 4.2010
 • Ladislav Falat : Stratená komunita – Barčiansky súčasník č.2/2010
 • Ladislav Falat : Barčianska synagóga – Barčiansky súčasník č.4/2011
 • Košice – atlas mesta, spracovala a vydala MAPA Slovakia s.r.o., Bratislava 1996
 • Košice – mapa pre Mestské informačné centrum, vydala MAPA Slovakia Bratislava a PANGEA Košice 1998
 • Košice – atlas ortofotomáp, Geodis , máj 2000
 • Vlastný výskum v mestskej časti Košice – Barca, 2008 – 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo doriešil návrat zlatého pokladu ?

17.09.2021

Začiatkom budúceho roka uplynie 40 rokov od vrátenia československého zlatého pokladu zadržiavaného po II. svetovej vojne v USA a Spojenom kráľovstve Veľkej Británie i Severného Írska domov. Konkrétne sa 20. februára 1982 vrátilo späť 18,4 ton zlata uloženého v USA / 8,2 ton / a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska / 10,2 ton /. [...]

Zázračná fotografia z roku 1936

11.07.2021

Dlhodobo sa zaujímam a dokumentujem svoje poznatky z regionálnych dejín. V južnej časti Košíc v bývalej obci Barca sa našli vzácne archeologické pamiatky, ktoré preslávili tento región. V roku 2007 mi zapožičal jeden z pamätníkov tohto výskumu malú otrhanú fotografiu z roku 1936 kde bolo dokumentované, ako pomáhali známemu archeológovi mjr. Jaroslavovi [...]

Spomienka na synagógu v košickej Barci

07.07.2021

Pred 150 rokmi v Barci pri Košiciach žila početná židovská komunita, ktorá pri sčítaní obyvateľstva v roku 1857 predstavovala až 15,3 % na vtedajšom celkovom počte 950 obyvateľov Barce. Aj Schematizmus venerabilis cleri dioecesis Cassoviensis 1839 uvádza na strane 104, že v Barci v roku 1838 bolo 972 obyvateľov, z toho 644 bolo katolíkov a 147 [...]

Milan Krajniak

Krajniak v Budapešti o demografii: Dovoz ľudí zo zahraničia nie je riešenie

24.09.2021 19:16

Minister práce Milan Krajniak sa v Budapešti presvedčil, že v ochrane postavenia rodiny nie je Slovensko samo.

Polícia / NAKA / Kukláč /

Polícia preveruje údajnú bombovú hrozbu na dvoch miestach v Košiciach

24.09.2021 18:22

Železničnú stanicu a obchodné centrum v mestskej časti Západ v Košiciach evakuovali pre údajnú bombovú hrozbu.

parkovanie, parkovacia politika, petrzalka,

Spustenie parkovacej politiky v Bratislave mesto presúva na začiatok roka

24.09.2021 18:00, aktualizované: 18:15

Spustenie pôvodne avizovali na október alebo november.

Peter Žiga

Zadržali rodinného príslušníka bývalého ministra hospodárstva Žigu

24.09.2021 15:12, aktualizované: 17:42

Štefana Žigu nedávno Národná kriminálna agentúra obvinila pre daňovú trestnú činnosť.

Ladislav Falat

Bádateľ fakt súčasných i minulých

Štatistiky blogu

Počet článkov: 20
Celková čítanosť: 200072x
Priemerná čítanosť článkov: 10004x

Autor blogu

Kategórie